Photo gallery

78 Vernadsky Avenue

86 Vernadsky Avenue

Stromynka Street

Sokolinoy Gory Street

1st Shchipkovsky Lane

Usacheva street

Malaya Pirogovskaya Street