Institute Administration

Director of the Institute
Andrey Georgiyevich Vasilev
Doctor of Physics and Mathematics
Address: 78 Vernadskogo Prospekt, Office B-320
Reception hours
Monday 4:00 p.m. – 6:00 p.m.
Wednesday 4:00 p.m. – 7:00 p.m.
Friday 4:00 p.m. – 6:00 p.m.
Deputy Director
Dmitry Sergeevich Vorunichev
Address: 78 Vernadskogo Prospekt, Office B-413
Reception hours
Monday 4:00 p.m. – 6:00 p.m.
Wednesday 4:00 p.m. – 6:00 p.m.
Friday 4:00 p.m. – 7:00 p.m.
Director for Teching Instructions
Elena Yevgenyevna Nikishina
Candidate of Chemistry, Associate Professor
Address: 78 Vernadskogo Prospekt, Office B-321
Reception hours
Monday 2:00 p.m. – 5:00 p.m.
Wednesday 2:00 p.m. – 5:00 p.m.
Thursday 2:00 p.m. – 5:00 p.m.
Friday 2:00 p.m. – 5:00 p.m.
Deputy Director for Innovation
Mikhail Sergeevich Kostin
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
Address: 78 Vernadskogo Prospekt, Office B-322
Reception hours
Monday 2 p.m. – 5 p.m.
Tuesday 10 a.m. – 1 p.m.
Deputy Director for Educational Work
Nadezhda Semyonovna Makeyenkova
Address: 78 Vernadskogo Prospekt, Office B-318
Reception hours
Monday 2 p.m. – 5 p.m.
Wednesday 2 p.m. – 5 p.m.
Friday 2 p.m. – 5 p.m.
Deputy Director for Studies
Elena Viktorovna Samokhina
Address: 78 Vernadskogo Prospekt, Office B-319
Reception hours
Monday 2 p.m. – 5 p.m.
Wednesday 2 p.m. – 5 p.m.
Friday 2 p.m. – 5 p.m.